Ruch

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH W RUCH S.A.

§ 1.

 1. „RUCH” S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000020446 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 526-02-50-475, Regon 011063584, z kapitałem zakładowym 58.824.007 zł, wpłaconym w całości, w niniejszym Regulaminie określa zasady świadczenia krajowych usług pocztowych i innych usług świadczonych w związku z usługami pocztowymi.
 2. Operator świadczy usługę Paczka w RUCHu polegającą na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu na poste restante paczek pocztowych, wydawaniu awizowanych przesyłek listowych, usługę ubezpieczenia Przesyłek oraz usługę pobrania.

§ 2.

Definicje:

 1. Operator – RUCH S.A.
 2. Agent – osoba działająca w Punkcie, upoważniona przez Operatora na podstawie umowy agencyjnej, umowy o współpracy lub innego stosunku prawnego do dokonywania czynności związanych z zawarciem oraz wykonywaniem umowy o wykonanie Usługi;
 3. Cennik - wykaz pobieranych przez Operatora opłat za świadczone usługi;
 4. Doręczenie – wydanie Przesyłki Odbiorcy w Punkcie wskazanym w Liście przewozowym;
 5. Druk Adresowy – dokument zawierający informacje o Nadawcy, Odbiorcy i Punkcie Odbioru drukowany przez Zleceniodawcę ze Strony WWW na podstawie wprowadzonych przez niego informacji;
 6. Kod odbioru – kod wysyłany przez Operatora w wiadomości sms na numer telefonu odbiorcy w celu umożliwienia odbioru przesyłki;
 7. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę o wykonanie Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w Liście przewozowym, jako osoba nadająca Przesyłkę do przemieszczenia;
 9. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w Liście przewozowym, jako osoba, której Przesyłka ma być doręczona;
 10. Opakowanie – opakowanie Przesyłki;
 11. Opłata – wynagrodzenie przysługujące Operatorowi z tytułu realizacji Usługi, usługi ubezpieczenia Przesyłek lub usługi pobrania, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym Cenniku;
 12. Opłata Dodatkowa – dodatkowa, względem opłaty określonej w Cenniku opłata z tytułu nadania Przesyłki w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę innym niż Punkt;
 13. Osoba odbierająca Przesyłkę – Odbiorca lub inna osoba, która oświadcza, że jest upoważniona do odbioru Przesyłki w imieniu Odbiorcy i przedkłada zawiadomienie sms z prawidłowym Kodem Odbioru;
 14. Potwierdzenie Nadania – dokument stanowiący dowód nadania Przesyłki;
 15. Przesyłka – oznacza rzecz w Opakowaniu o wadze rzeczywistej większej nie większej niż 20 kg, o wymiarach nie większych niż 20x30x50 cm;
 16. Przesyłka Ubezpieczona – Przesyłka, której ubezpieczenie, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu, zlecił Operatorowi Zleceniodawca;
 17. Punkt – oznaczone miejsce przyjmowania i wydawania Przesyłek. Wykaz punktów odbioru/nadania przesyłek dostępny jest na Stronie WWW;
 18. Prawo pocztowe – ustawa z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.);
 19. Protokół Uszkodzenia Przesyłki – dokument opisujący uszkodzenia lub ubytki Przesyłki powstałe w czasie realizacji Usługi;
 20. Regulamin – niniejszy regulamin;
 21. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1468)
 22. Strona WWW – strona internetowa Operatora pod adresem www.paczkawruchu.pl;
 23. Usługa – usługa polegająca na zarobkowym przyjmowaniu, przemieszaniu i doręczaniu Przesyłek zgodnie z Prawem pocztowym;
 24. Waga rzeczywista – całkowita waga Przesyłki wraz z Opakowaniem;
 25. Zawiadomienie SMS – zawiadomienie Odbiorcy o dostępności przesyłki do odbioru przez Odbiorcę w formie informacji SMS przesłanej do Odbiorcy lub zawiadomienie Nadawcy o zwrocie przesyłki nieodebranej;
 26. Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Operatorowi wykonanie Usługi, za którą uiszcza opłatę, oraz odpowiada za należyte wykonanie obowiązków spoczywających na Nadawcy. Zleceniodawcą może być Nadawca lub osoba trzecia działająca w imieniu i na rzecz Nadawcy;
 27. Złożenie zlecenia – podanie wymaganych informacji na Stronie WWW i zatwierdzeniu danych Odbiorcy i Nadawcy.

§ 3.

 1. Nadanie Przesyłki jest możliwe po zarejestrowaniu w elektronicznym systemie udostępnionym przez Operatora na Stronie WWW i podaniu danych koniecznych do wypełnienia Druku Adresowego:

a)      danych Nadawcy – firma/nazwa/imię i nazwisko osoby fizycznej, dokładny adres (w tym miejscowość, kod pocztowy, ulicę), adres email, numer telefonu komórkowego,

b)      wybranie Punktu nadania Przesyłki,

c)      danych Odbiorcy – adresu email, 9-cio cyfrowego numeru telefonu komórkowego w polskiej sieci,

d)      wybranie Punktu odbioru Przesyłki.

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany do wniesienia Opłaty na zasadach określonych w § 5.
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do wydrukowania Druku Adresowego i umieszczenia go w sposób trwały na Przesyłce.
 3. Nadanie Przesyłki jest możliwe, jeżeli stan Przesyłki, umożliwia jej prawidłowe przemieszczenie i doręczenie bez uszkodzeń, w tym w szczególności odpowiednie zabezpieczenie rzeczy znajdujących się w Opakowaniu. Przyjęcie Przesyłki nie oznacza, że Opakowanie bądź zawartość odpowiada warunkom określonym w Regulaminie.
 4. Nadanie Przesyłki jest możliwe po wyrażeniu przez Zleceniodawcę zgody na skontrolowanie przez Operatora Przesyłki pod kątem jej bezpieczeństwa i zgodności zawartości z Regulaminem. Kontrola Przesyłki odbywa się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe lub Nadawca nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, w obecności co najmniej jednej osoby zaproszonej.
 5. Wymiary Przesyłki nie mogą przekraczać wymiarów 20x30x50 cm, a waga 20 kg.
 6. Operator odbiera przesyłki z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach indywidualnie ustalonych.
 7. Nadanie Przesyłki jest możliwe w Punkcie w godzinach jego otwarcia.
 8. Operator przyjmując Paczkę od Zleceniodawcy w Punkcie wydaje Potwierdzenie Nadania.
 9. Operator dostarcza przesyłki do Punktu wskazanego przez Nadawcę najpóźniej w czwartym dniu roboczym następującym po dniu nadania Przesyłki. Lista i mapa Punktów dostępne są na Stronie WWW.
 10. Operator powiadamia Odbiorcę o możliwości odbioru Przesyłki we wskazanym Punkcie za pośrednictwem Zawiadomienia SMS wysłanego na numer telefonu komórkowego Odbiorcy.
 11. Przesyłka zostanie wydana Osobie odbierającej Przesyłkę po uprzednim sprawdzeniu Kodu odbioru lub numeru Przesyłki oraz, jeżeli zlecono usługę pobrania, po uiszczeniu, gotówką, kwoty pobrania.

§ 4.

 1. Operator odmawia zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo odstępuje od niej, jeżeli Przesyłka zawiera: (a) rzeczy, których przewóz zabroniony jest na podstawie odrębnych przepisów prawa; (b) materiały niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, broń i amunicja, substancje żrące lub cuchnące; (c) rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do umieszczenia w Opakowaniu; (d) rzeczy, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób lub mienia, z którymi mają styczność; (e) środki spożywcze oraz produkty łatwo się psujące; (f) towary wymagające temperatury kontrolowanej; (g) przedmioty ulegające łatwemu uszkodzeniu w transporcie; (h) rośliny i zwierzęta, w tym ich szczątki; (i) dzieła sztuki, eksponaty, antyki, kamienie i metale szlachetne, perły, biżuterię i wyroby jubilerskie, środki pieniężne, karty kredytowe i bankomatowe, czeki, weksle, bony towarowe, pieniężne i inne papiery wartościowe, (j) leki i produkty lecznicze; (k) przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, (l) produkty, dla których wymagane są znaki akcyzy i rzeczy przewożone pod plombą celną, (m) rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu bądź użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Operatora (n) zwłoki, szczątki i organy ludzkie, płyny ustrojowe, produkty metabolizmu ludzkiego.
 2. Operator odmawia zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo odstępuje od niej, jeżeli Przesyłka zawiera rzeczy, których wartość przekracza 300 zł, chyba, że Zleceniodawca ubezpieczył za pośrednictwem Operatora Przesyłkę, jednak w żadnym przypadku wartość Przesyłki nie może przekraczać 5.000 zł.
 3. Operator może odmówić przyjęcia Przesyłki lub odstąpić od wykonania Usługi w przypadku:

a)      zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że podana wartość albo zawartość Przesyłki są niezgodne ze stanem faktycznym,

b)      gdy treść Zlecenia nasuwać będzie uzasadnione podejrzenie, że Przesyłka może naruszać wymagania określone w Regulaminie,

c)      w przypadku niewłaściwego lub niekompletnego wypełnienia Druku Adresowego.

 1. Nadawca ponosi wobec Operatora odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadliwym stanem lub sposobem zapakowania Przesyłki, lub nadaniem Przesyłki w uszkodzonym Opakowaniu.
 2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają dodatkowego opakowania wewnętrznego, Nadawca, pod rygorem zwolnienia Operatora z odpowiedzialności za uszkodzenie lub ubytek przesyłanych rzeczy, zobowiązany jest nadać do przewozu w opakowaniu wewnętrznym, które powinno:

a)      być zamknięte i zabezpieczone w sposób umożliwiający dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

b)      być odpowiednio wytrzymałe;

c)      zabezpieczać przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem innych Przesyłek lub urządzeń sortujących;

d)      nie powodować jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla Agentów, pracowników Operatora lub innych osób.

 1. W czasie dostarczania Przesyłek do Punktu są one poddawane temperaturze otoczenia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w Przesyłce rzeczy wrażliwych na zmiany temperatur, albo, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek oddziaływania niskiej lub wysokiej temperatury.
 2. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka może stanowić przedmiot przestępstwa lub jej zawartość może stanowić zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Operator powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie Przesyłki może spowodować uszkodzenia innych Przesyłek lub mienia Operatora, Operator może żądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w przypadku, gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia Przesyłki jest niemożliwe, Operator może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki lub odstąpienia od przesłania z przyczyn określonych w Regulaminie, Operator zwraca Przesyłkę na zasadach określonych w § 6.3.

§ 5.

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany do wniesienia Opłaty po złożeniu zlecenia i przed nadaniem Przesyłki przelewem lub kartą płatniczą/kredytową przez Stronę WWW albo gotówką w wybranych Punktach.
 2. Wysokość Opłaty określa aktualny, w dniu nadania Przesyłki, Cennik.
 3. Aktualny Cennik jest dostępny w Punkcie oraz na Stronie WWW. Operator ma prawo dokonywania zmian w Cenniku, które wchodzą w życie z datą opublikowania nowego Cennika na Stronie WWW.
 4. Zleceniodawca może być zobowiązany do wniesienia Opłaty Dodatkowej w przypadku odbioru Przesyłki przez Operatora w zależności i w wysokości uzależnionej od liczby jednorazowo nadawanych Przesyłek oraz odległości miejsca ich odbioru od najbliższego miejsca, w którym Operator stale wykonuje czynności logistyczne związane z Przesyłkami.
 5. Zleceniodawca jest zobowiązany do ustalenia z Operatorem wysokości Opłaty Dodatkowej przed przystąpieniem przez Operatora do świadczenia Usługi.

§ 6.

 1. W przypadku stwierdzenia po przyjęciu Przesyłki uszkodzenia Opakowania, w wyniku którego nie nastąpił dostęp do zawartości, Przesyłka zostanie zabezpieczona a przemieszczenie do Punktu odbioru będzie kontynuowane.
 2. W przypadku stwierdzenia przed dostarczeniem Przesyłki do Punktu, że w wyniku uszkodzenia Opakowania może wystąpić dalsze uszkodzenie lub ubytek zawartości Przesyłki, otwarcia Przesyłki dokonuje się komisyjnie, z udziałem co najmniej dwóch pracowników Operatora, w celu sprawdzenia stanu jej zawartości i zabezpieczenia przed dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem. Na okoliczność sprawdzenia stanu Przesyłki sporządza się Protokół Uszkodzenia Przesyłki w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Osobie odbierającej Przesyłkę.
 3. Przesyłka nieodebrana przez Odbiorcę w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni robocze pomiędzy poniedziałkiem, a piątkiem włącznie), liczonych od dnia następującego po dniu wysłania na numer Odbiorcy Zawiadomienia SMS o możliwości odbioru Przesyłki, jest traktowana jako nieodebrana i zostanie zwrócona do punktu w którym została nadana na koszt Nadawcy. Zwrot Przesyłki następuje również w przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę lub podania błędnego Kodu odbioru. Nadawca zostanie powiadomiony o zwrocie Przesyłki za pośrednictwem Zawiadomienia SMS wysłanego na numer telefonu komórkowego Nadawcy podany przy składaniu zlecenia.
 4. Przesyłka, której nie można doręczyć Odbiorcy lub zwrócić Nadawcy, Przesyłka, której likwidacji zamiast zwrotu zażądał Nadawca, a także Przesyłka zwrócona i nieodebrana przez Nadawcę w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania na numer Nadawcy Zawiadomienia SMS, ulegnie likwidacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 7.

 1. Zasady odpowiedzialności Operatora wobec Konsumentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy określają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa pocztowego (Usługa pocztowa). Zasady odpowiedzialności Operatora wobec pozostałych Zleceniodawców określają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa pocztowego o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
 2. O ile bezwzględnie wiążące przepisy prawa nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi jest ograniczona do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ustalonej w oparciu o zwykłą wartość przewożonych rzeczy.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w przypadku, gdy nastąpiło to w wyniku:

a)      działania siły wyższej,

b)      przyczyn spowodowanych nieprzestrzeganiem przez Nadawcę, Zleceniodawcę lub Odbiorcę postanowień Regulaminu,

c)      wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikające z jej wad lub niewłaściwego wewnętrznego zabezpieczenia przesyłanej zawartości,

d)      skonfiskowania lub zniszczenia Przesyłki przez właściwe władze, na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków stwierdzonych i zgłoszonych przez Odbiorcę Operatorowi nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia Przesyłki (art. 87 ust. 6 Prawa pocztowego).
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w doręczeniu Przesyłki lub jej zwrot, jeżeli Przesyłka została źle zaadresowana (np. nie podano lub popełniono błąd w numerze telefonu lub adresie email).

§ 8.

 1. Usługę pocztową uważa się za nienależycie wykonaną, gdy:

a)      Przesyłka nie została doręczona w terminie określonym w § 3.10,

b)      Odbiorca stwierdził uszkodzenie lub ubytek zawartości Przesyłki.

 1. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną, gdy Przesyłka została utracona.
 2. Za utraconą uważa się Przesyłkę, która nie dotarła do Punktu odbioru w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 3.10.
 3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przysługuje odszkodowanie:

a)      za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki - w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,

b)      za opóźnienie w doręczeniu Przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia - w wysokości dwukrotności opłaty za Usługę.

§ 9.

 1. Reklamacja Usługi może zostać wniesiona w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora.
 2. Reklamacja Usługi pocztowej może zostać wniesiona:

a)      z tytułu ubytku lub uszkodzenia Przesyłki;

-  bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki uszkodzonej lub z ubytkiem zawartości, jeżeli został sporządzony Protokół Uszkodzenia Przesyłki,

-  po przyjęciu przesyłki, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo został sporządzony Protokół Uszkodzenia Przesyłki,

-  w terminie 7 dni od przyjęcia Przesyłki - w przypadku uszkodzeń i ubytków niedających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu Przesyłki,

b)      z tytułu utraty Przesyłki - w dniu następnym po upływie terminu, określonego w § 8.3;

c)      z tytułu opóźnienia w doręczeniu Przesyłki w stosunku do terminu określonego w § 8.3 - po upływie tego terminu.

 1. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi wniesioną po upływie 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki, oraz w przypadku upływu terminu, o którym mowa w art. 87 ust. 6 Prawa pocztowego, Operator pozostawia bez rozpoznania i niezwłocznie powiadamia o tym reklamującego.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji są Nadawca i Odbiorca - w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń, albo, gdy Przesyłka zostanie doręczona. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego, informując go o możliwości wniesienia reklamacji przez osobę uprawnioną.
 3. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego z tytułu nienależytego wykonania Usługi pocztowej jest wniesienie w terminach określonych w ust. 2 i 3 reklamacji na formularzu reklamacyjnym Operatora dostępnym w Punktach oraz na Stronie WWW, elektronicznie przez Stronę WWW, lub ustnej do protokołu w Punkcie.
 4. Reklamacja powinna zawierać: (1) imię i nazwisko nadawcy albo adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata, zwanego dalej "reklamującym"; (2) przedmiot reklamacji; (3) datę i miejsce nadania Przesyłki; (4) numer dokumentu potwierdzającego nadanie lub numer Przesyłki; (5) uzasadnienie reklamacji; (6) kwotę odszkodowania i numer rachunku bankowego lub adres, na który ma być przesłany przekaz pocztowy z kwotą odszkodowania - w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania; (7) podpis reklamującego - w przypadku reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej lub adres poczty elektronicznej – w przypadku reklamacji wnoszonej przez Stronę WWW; (8) datę sporządzenia reklamacji; (9) wykaz załączonych dokumentów.
 5. Do reklamacji wnoszonej w postaci innej niż przez Stronę WWW należy dołączyć: (1) oryginał Potwierdzenia Nadania, jeżeli został wystawiony - do wglądu; (2) oświadczenie Nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku, gdy reklamację wnosi Odbiorca, a Przesyłka nie została doręczona; (3) kopię Protokołu Uszkodzenia Przesyłki - w przypadku przyjęcia tej przesyłki przez Odbiorcę – albo (4) oświadczenie o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach Przesyłki rejestrowanej złożone przez Odbiorcę bezpośrednio przy przyjęciu Przesyłki; (5) opakowanie uszkodzonej Przesyłki, jeżeli Operator tego zażąda; (6) oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki pocztowej, z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 87 ust. 6 Prawa pocztowego, wraz ze wskazaniem okoliczności, bądź dowodów, potwierdzających zaistnienie okoliczności warunkujących dochodzenie odszkodowania, o których mowa ust. 2 lit a) tiret trzeci; (7) przytoczenie okoliczności potwierdzających nadanie lub doręczenie Przesyłki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ten fakt; (8) dokumenty potwierdzające wartość rzeczy w Przesyłce, w szczególności paragon, lub fakturę (9) dokumenty potwierdzające nienależyte wykonanie usługi doręczenia Przesyłki, o których mowa w art. 89 Prawa pocztowego - do wglądu.
 6. Do reklamacji wniesionej przez Stronę WWW należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Operator może zażądać przekazania oryginałów tych dokumentów.
 7. Operator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia.
 8. W przypadku, gdy reklamacja została wniesiona przez osobę inną, niż określone w ust. 4 Operator informuje reklamującego o możliwości wniesienia reklamacji przez osobę uprawnioną.
 9. W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 5 - 8 Operator wzywa reklamującego do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nie uzupełnienie braków spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.
 10. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części reklamujący może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Operator wypłaca należne odszkodowanie nie później niż w terminie 30 dni od uznania reklamacji. Odszkodowanie jest wypłacane przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem na wskazany adres.
 12. Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania jest podatnikiem podatku VAT, Operator wpłaca odszkodowanie w kwocie netto, bez podatku VAT.

§ 10.

 1. Operator doręcza awizowane przesyłki listowe osobiście w Punktach, w godzinach ich otwarcia ustalonych indywidualnie dla każdego Punktu. Przesyłkę listową uznaje się za doręczoną z chwilą jej wydania adresatowi, bądź osobie uprawnionej do jej odbioru, a także przedstawicielowi ustawowemu adresata lub po uprzednim złożeniu przez właściwą osobę podpisu stanowiącego potwierdzenie otrzymania przesyłki. Pokwitowanie odbioru przesyłki poleconej lub paczki powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru.
 2. Przesyłkę doręcza się adresatowi bądź osobie uprawnionej do jej odbioru, a także przedstawicielowi ustawowemu adresata pod adresem wskazanym na przesyłce lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.
 3. Przy wydaniu przesyłki Operator może zażądać od adresata lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki okazania aktualnego i ważnego dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza, a w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z tych dokumentów innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 11.

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku ze świadczeniem Usług jest RUCH S.A. z siedziba: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez RUCH S.A. oraz podmioty uczestniczące w świadczeniu Usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Nadawca nadając Przesyłkę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zebranych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora wyłącznie w celu wykonania Usługi określonej w Regulaminie. Nadawca przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także, że podanie tych danych było dobrowolne, jednak konieczne do wykonania Usługi.

§ 12.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”), Prawa pocztowego oraz Rozporządzenia.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień Regulaminu.
 3. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie według własnego uznania. Do umów o wykonanie Usługi zawartych przed zmiana Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
 4. Spory wynikające z Regulaminu oraz związane z wykonywaniem usług rozpatrywane będą przez sądy powszechne, z zastrzeżeniem § 12.5 poniżej.
 5. W przypadku Usługi pocztowej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Konsument ma prawo zwrócić się o przeprowadzenie mediacji do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej bądź wystąpić o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki, działający przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Regulamin oraz Cennik są do wglądu w Punktach oraz na Stronie WWW. Nadawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed nadaniem Przesyłki.